Tajemství rodokmenu

Knihovna historických zákonů


Knihy snubních protokolů - Knihy zkoušek snoubenců

Knihy snubních protokolů, též pouze Snubní protokoly nebo Protokoly o zkouškách snoubenců (latinsky Liber Examinum Ante Matrimonialiam) byly, jak již název napovídá, zápisy o zkoušce /někdy též výslechu/ snoubenců před sňatkem. Nejprve byly vedeny ručně, později na předtištěných formulářích.
Většina otázek, které byly snoubencům při této zkoušce pokládány se týkala možných překážek, které by mohly podle kanonického práva bránit uzavření zamýšleného sňatku
(Například možné "Překážky pokrevního příbuzenství", "Překážky švagrovství" a dalších).

Celý pozdější formulář byl členěn na tři části - v první části byly uvedeny otázky pro ženicha a k nim byly dopsány odpovědi. V druhé části byly uvedeny obdobným způsobem otázky pro nevěstu a opět byly uvedeny odpovědi. Následně byli dotázáni svědci. V případě, že některý ze snoubenců ještě nedosáhl věku 24 let a nebyl tedy podle tehdejších zákonů plnoletý, byla  ještě učiněna poznámka o otcovském povolení. Na závěr byla zmíněna místa ohlášek a dokument byl podepsán duchovním, snoubenci a oběma svědky.

Níže uvádíme doslovný přepis otázek pro ženicha, pro nevěstu a pro svědky z originálního formuláře z počátku druhé poloviny 19. století:

K ženichovi:

1.Jak se jmenujete křestním a rodním jménem?
1.Wie heißen Sie mit Tauf- und Geschlechtsnamen?

2.Jakého jste náboženství?
2.Welcher Religion sind Sie?

3.Jak se jmenují a jakého stavu jsou aneb byli Vaši rodiče?
3.Wie heißen, und weß Standes sind oder waren Ihre Eltern?

4. Kde, kterého dne, měsíce a roku jste narozen?
4.An welchem Orte, an welchem Tage, Monate und Jahre sind Sie geboren worden?

5. Kde přebýváte nyní a jak dlouho?
5. Wo wohnen Sie gegenwärtig, und wie lange halten Sie sich daselbst bereits auf?

6.Jste svobodný nebo vdovec?
6. Sind Sie ledigen oder verwitweten Standes?

7. Jaký jest Váš úřad, stav aneb řemeslo
7. Wessen Amtes, Standes oder Gewerbes sind Sie?

8. Máte povolení k ženění – spolu s vzhledem na povinnost ke službě vojenské?
8. Haben Sie die Erlaubniß, sich verehelichen zu dürfen – zugleich mit Rüdficht auf die Militärpflicht?

9. Jest to Vaše dobrá a nenucená vůle vstoupiti v manželství se svou nevěstou?
9. Ist es Ihr freier und ungezwungener Wille, sich mit Ihrer Braut zu verehelichen?

10. Učinil jste slib ustavičné čistoty, neb slíbil-li jste, v řád duchovní vstoupiti, aneb dáti se na kněžství vysvětit?
10. Haben Sie das Gelübde der bestätigen Keuschheit, oder in einene geistlichen Orden tu treten, oder die höheren Weihen zu empfangen abgelegt?

11. Jste příbuzen své nevěstě, a jakém koleně?
11. Sind Sie mit Ihrer Braut blutsverwandt, und in welchem Grade?

12. Přislíbil jste manželství jiné osobě mimo svou nevěstu (snad matce, sestře neb dceři své nevěsty)?
12. Haben Sie einer anderen Person außer Ihrer Braut die Ehe versprochen (und war es nicht etwa die Mutter, oder Schwester oder Tochter Ihrer Braut)?

13. Máte slib k stavu manželskému se svou nevěstou?
13. Haben Sie mit Ihrer Braut ein Eheverlöbniß gemacht?

14. (Je-li nevěsta vdovou) Má Vaše nevěsta dítky z předešlého manželství?
14. (Wenn die Braut Witwe ist) Hat Ihre Braut Kinder aus der früheren Ehe?

15. Bylste některému dítěti své nevěsty kmotrem při křtu sv. aneb sv. biřmování?
15. Waren Sie Pathe bei der h. Taufe oder der h. Firmung eines Kindes Ihrer Braut?

16. (Je-li ženich vdovcem) Byla Vaše zemřelá manželka (neb některá z Vašich zemřelých manželek) pokrevně spřízněna s Vaší nevěstou, a v kterém koleně?
16. (Wenn der Bräutigam Witwer ist) War Ihre verstorbene Gattin (oder eine Ihrer verstorbenen Gattinnen) blutsverwandt mit Ihrer Braut, und in welchem Grade?

17. (Je-li nevěsta vdovou) Byl zemřelý manžel (aneb některý ze zemřelých manželů) Vaší nevěsty s Vámi pokrevně spřízněn, a v kterém koleně?
17. (Wenn die Braut Witwe ist) War der verstorbene Gatte (oder Einer der verstorbenen Gatten) Ihrer Braut mit Ihnemblutsverwandt, und in welchem Grade?

18. Následující otázky jen tehdá sek ladou, je-li k nim dostatečných důvodů, jinak se pomíjejí: Neobcoval jste tělesně s matkou, s dcerou, se sestrou, aneb se sestřenicí své nevěsty?
18. (Die nachfolgenden Fragen werden nur dann gestellt, wenn ein Grund zur Vermuthung des darin angedeuteten Werhaltnisses vorhanden ist, sonst werden sie übergangen) Haben Sie sic hmit der Mutter, Tochter, Schwester oder einem Geschwisterkinde Ihrer Braut fleischlich vergangen?

19. (Je-li ženich vdovcem) Přislíbil jste za živobytí své manželky manželství své nevěstě? Obcoval jste tělesně za živobytí své manželky se svou nevěstou?
19. (Wenn der Bräutigam Witwer ist) Haben Sie bei Lebzeiten Ihrer verstorbenen Frau Ihrer Braut die Ehe versprochen? Haben Sie sich mit Ihrer Braut bei Lebzeiten Ihrer Frau fleischlich vergangen?

20. Můžete tato svá udání přísahou stvrditi?
20. Können Sie alle diese Ihre Aussagen eidlich bekräftigen?

K nevěstě:

1. Jak se jmenujete křestním a rodním jménem?
1. Wie heißen Sie mit Tauf- und Geschlechtsnamen?

2. Jakého jste náboženství?
2. Welcher Religion sind Sie?

3. Jak se jmenují a jakého stavu jsou aneb byli Vaši rodiče?
3. Wie heißen, und weß Standes sind oder waren Ihre Eltern?

4. Kde, kterého dne, měsíce a roku jste narozena?
4. An welchem Orte, an welchem Tage, Monate und Jahre sind Sie geboren worden?

5. Kde přebýváte nyní a jak dlouho?
5. Wo wohnen Sie gegenwärtig, und wie lange halten Sie sich daselbst bereits auf?

6. Jste svobodná nebo vdova?
6. Sind Sie ledigen oder verwitweten Standes?

7. Máte povolení k vdávání?
7. Haben Sie die Erlaubniß sich verehelichen zu dürfen?

8. Jest to Vaše dobrá a nenucená vůle vstoupiti v manželství se svým ženichem?
8. Ist es Ihr freier und ungezwungener Wille, sic hmit Ihrem Bräutigam zu verehelichen?

9. Učinila jste slib ustavičné čistoty, neb slíbila-li jste, v řád duchovní vstoupiti?
9. Haben Sie das Gelübde der bestätigen Keuschheit, oder in einene geistlichen Orden tu treten, abgelegt?

10. Jste příbuzna svému ženichu, a jakém koleně?
10. Sind Sie mit Ihrem Bräutigam blutsverwandt, und in welchem Grade?

11. Přislíbila jste manželství jiné osobě mimo svého ženicha (snad otci, bratrovi aneb synovi svého ženicha)?
11. Haben Sie einer anderen Person außer Ihrem Bräutigam die Ehe versprochen (und war es nicht etwa der Vater oder Bruder oder Sohn des Bräutigams)?

12. Máte slib k stavu manželskému se svým ženichem?
12. Haben Sie mit Ihrem Bräutigam ein Eheverlöbniß gemacht?

13. (Je-li ženich vdovcem) Má Váš ženich dítky z předešlého manželství?
13. (Wenn der Bräutigam Witwer ist) Hat Ihr Bräutigam Kinder aus der früheren Ehe?

14. Byla jste některému dítěti svého ženicha kmotrou při křtu sv. aneb sv. biřmování?
14. Waren Sie Pathin bei der h. Taufe oder der h. Firmung eines Kindes Ihres Bräutigams?

15. (Je-li nevěsta vdovou) Byl Váš zemřelý manžel (neb některý z Vašich zemřelých manželů) pokrevně spřízněn s Vaším ženichem, a v kterém koleně?
15. (Wenn die Braut Witwe ist) War Ihr verstorbener Gatte (oder einer Ihrer verstorbenen Gatten) blutsverwandt mit Ihrem Bräutigam, und in welchem Grade?

16. (Je-li ženich vdovcem) Byla zemřelá manželka (aneb některá ze zemřelých manželek) Vašeho ženicha s Vámi pokrevně spřízněn, a v kterém koleně?
16. (Wenn der Bräutigam Witwer ist) War die verstorbene Gattin (oder eine der verstorbenen Gattinnen) Ihres Bräutigams mit Ihnen blutsverwandt, und in welchem Grade?

17. Následující otázky jen tehdá se kladou, je-li k nim dostatečných důvodů, jinak se pomíjejí: Neobcovala jste tělesně s otcem, se synem, s bratrem aneb s bratrancem svého ženicha?
17. (Die nachfolgenden Fragen werden nur dann gestellt, wenn ein Grund zur Vermuthung des darin angedeuteten Werhaltnisses vorhanden ist, sonst werden sie übergangen) Haben Sie sich mit dem Vater, Sohne, Bruder oder Geschwisterkinde Ihres Bräutigams etwa fleischlich vergangen?

18. Zdaliž snad nejste těhotná a ví-li o tom ženich?
18. Befinden Sie sich etwa im Zustande der Schwangerschaft und weiß Ihr Bräutigam davon?

19. (Je-li nevěsta vdovou) Příslibila-li jste manželství za živobytí svého muže svému ženichu? Obcovala jste tělesně za živobytí svého manžela se svým ženichem?
19. (Wenn die Braut Witwe ist) Haben Sie bei Lebzeiten Ihres verstorbenen Mannes Ihrem Bräutigam etwa die Ehe versprochen? Haben Sie sich mit Ihrem Bräutigam bei Lebzeiten Ihres Mannes fleischlich vergangen?

20. Můžete tato svá udání přísahou stvrditi?
20. Können Sie alle diese Ihre Aussagen eidlich bekräftigen?

K svědkům:

1. Jak se jmenujete, jakého jste stavu a kde přebýváte?
1. Wie heißen Sie und welches ist Ihr Stand und Wohnort?

2. Znáte-li zevrubně oba snoubence a jejich obapolné poměry?
2.Haben Sie von den Brautleuten und deren beideseitigen Verhältnissen genaue Kenntniss?

3. Můžete stvrditi, že udání od snoubenců nyní pronešená jsou pravdivá a věrohodná?
3.Können Sie die eben jetzt vernommenen Aussagen der Brautleute als wahr und glaubwürdig bestätigen?

4. Zdaliž je Vám známa některá překážka, kteráž by při tomto vyšetřování byla na jevo nepřišla a kteřážby překážela manželskému sňatku těchto snoubenců?
4. Ist Ihnem etwaein der von den Brautleuten beabsichtigten Ehe entgegenstehendes Hinderniss bekant dass bei der gegenwärtigen Prüfung derselben nicht zu Tage getreten ist?

5. Můžete tato svá udání přísahou stvrditi?
5. Können Sie alle diese Ihre Aussagen eidlich bekräftigen?

 

Pronešení otcovského svolení při neplnoletých snoubencích.
Erklärung der väterlichen Einwilligung bei minderjährigen Brautpersonen.

Pojmenování farních chrámů, kde mají býti ohláška vykonány.
Angabe der Pfarrkirchen in welchen die Verkündigung zu geschehen hat.

 

zpět na začátek této strany

zpět na úvod www.tajemstvirodokmenu.cz