Tajemství rodokmenu

Další historické dokumenty


Čelední řád z roku 1782 obsahoval celkem 67 ustanovení. Tato ustanovení upravovala tehdejší pracovní právo. Dnešními slovy bychom mohli říct, že nastavoval vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Níže přinášíme doslovný přepis části tohoto dokumentu. V tomto znění byl publikován v češtině například ještě v roce 1847.
(Abecedně uspořádaná příruční kniha pro představené obcí, Maxmilián Obentraut, Praha, 1847, 1853)

Celá kniha je dostupná na kramerius.nkp.cz

ŘÁD ČELEDNÍ

pro venkovskou čeládku v Čechách, v Moravě a Slezsku dne 30. září 1782 vydaný

§. 1
Každý čeledín jest povinen svému hospodářovi nejen všechny služby pořádně a ochotně konati, ku kterým se zavázal, ale i ty, které se pod vyjednanou službou dle slušnosti a práva vyrozumívají.

§. 2
Pak-li by se čeledín to činiti zdráhal, může k tomu dle potřeby nejen od soudu přinucen, ale také k tomu přidržen býti, aby škodu svévolným svým zdráháním učiněnou buď vynahradil aneb odsloužil.

§. 3
Vůbec jest každý čeledín povinen svou službu pilně vykonávati, k svému pánu se poslušně a uctivě chovati, kde a jak může k jeho užitku prospěchu mile rád přispívati a škodu od něho odvracovati; on musí tedy za všechnu z nedbalosti své povstalou škodu státi.

§. 4
Jednotlivé povinnosti čeledína vyplívají z přirozenosti služby, ku které se zavázal; kdyby ale nějaká písemná smlouva mezi pánem a čeledínem učiněna byla, tedy se obě strany vesměs dle té listiny říditi mají.

§. 5
Kde posavád v obyčeji jest, že se čeládka úřadu představuje, má se to jen tak dalece zachovati, aby se přijatý čeledín hospodářovi řádně připsal a pro uvarování všech rozepří umluvená mzda zaznamenala.

§. 6
K tomu cíli mají čelední knihy pořádně vedené a za to od každého čeledína úředníkovi při zapisování 6 kr. kancelářského platu zapraveno býti.

§. 7
Takové řádné všeobecné představování má vždy o Novém roce začíti, při čemž se ale žádné hostiny, noční pitky, zlé zvyky a výtržnosti trpěti nemají; a kdyby se přece někde vyskytly, má se jim hned přísným trestem přítrž učiniti.

§. 8
Kdyby čeledínové při této schůzce se umluvili, aby o vyšší mzdu stáli, a neb nad možnosti hospodářů si novou stravu, pití, osvobození od jisté práce aneb osvobození od jistých dnů od díla vymiňovali, zvláště kdyby toho vůbec požadovali; tedy se má takové neslušné zameziti a původcové toho, aneb, kdyžby vypátrání býti nemohli, oni, kteří první to přednesli a podporovali, mají vězením aneb pokutní prací potrestáni býti.

§. 9
Mezi vystoupením a vstoupením do nové služby mají čeledínům toliko tři dny k obstarání svých vlastních záležitostí povoleny býti.

§. 10
Každý čeledín z jednoho panství na druhé do služby vstupující má na kolkovaném papíru k tomu povolení (konsens) od svého úřadu míti; bez takového povolení nikdež přijat býti nesmí.

§. 11
Takové povolení (konsens) musí se v tom místě, kde čeledín do služby vstoupil na úředním Kanceláři ukázati, a tam do čelední knihy zaznamenati a uložiti.

§. 12
Hospodář má tedy toto povolení od čeledína žádati a rychtářovi doručiti, kterýž je pak hned u příštího řízení na Kanceláři odevzdá, aby se do čelední knihy zaznamenalo a uložilo.

§. 13
Kdyby se čeledínovi náležité povolení nemajícímu přebývání dovolilo, má úředník, který o tom ví, peněžitou pokutou, hospodář ale vězením aneb obecní prací trestán býti.

§. 14
Kteří ještě nikde nesloužili, a na jiném panství sloužiti chtějí, mají se od vrchnosti toho místa, kde se až doposud zdržovali, vysvědčení o svém rodu, chování a o tom, že s vědomím svých rodičů neb poručníků do služby jdou, vyzdvihnouti, což se jim také na jejich žádost neprodleně zdarma vydati má.

§. 15
Aby ale čeládka bez služby nebyla a z toho zlé následky nepovstávaly, mají se vrchnostenští úřadové o to starati, aby vystupujícím a jinou službou nezaopatřeným, aneb ze služby mimo čas vystouplým čeledínům na panství buďto k službě aneb k jinému vyživení se dopomohlo, neb aby si tito jinde službu vyhledali.

§. 16
Vrchnosti a magistrátové mají též ty rodiče, jenžto více dětí k sloužení schopných doma u sebe chovají a jich k své vlastní službě nepotřebují, k tomu míti, aby takové děti na službu dali, rovněž tak mají sirotky k sloužení schopné do služby dáti. Pročež rychtářové a starší obecní povinni jsou hospodáře a podruhy , kteří více dětmi než jich doma potřebují, opatřeni jsou, pak všechny k sloužení schopné sirotky hospodářskému úřadu oznamovati.

§. 17
Zjednání čeledína tím se úplným stane, když se zamluvil hospodář čeledínovi, že ho přijímá a čeledín hospodářovi, že službu na se bere. Závdavek na službu jest tedy důkaz skutečného zjednání a může se jen při takových zjednáních, kdež to až doposud v obyčeji bylo dávati a to tím způsobem, aby 1 .Závdavek nikdy více neobnášel, než dvadcátý díl mzdy a 2. aby si jej hospodář při prvním placení odraziti mohl.

§. 18
Má-li hospodář to právo, že zjednaného čeledína skrze jeho špatné chování aneb skrze nějakou jinou hlavní vadu jeho ani připustit nemusí službu nastoupiti; tehdáž jest čeledín povinen závdavek vrátiti.

zpět na začátek této strany

zpět na úvod www.tajemstvirodokmenu.cz