Tajemství rodokmenu

německo-český slovník vojenských výrazů

 

Níže naleznete několik desítek výrazů z vojenského prostředí.

Všechny výrazy pocházejí ze dobového "VOJENSKÉHO SLOVNÍKU NĚMECKO-ČESKÉHO od Ferdinanda Čenského, který vyšel v roce 1871 v Praze.

Některá slova se v současné němčině mohou lišit od znění uvedého v tomto slovníku. Stejně tak jejich české překlady se v jednotlivostech liší od současné češtiny.

K vyhledávání v tomto slovníku  můžete požít také klávesovou zkratku Ctrl F.

Německo-český slovník vojenských výrazů /Militärisches deutsch-böhmisches W ö r t e r b u ch/:

Abfuhr, f - odvod
Abrichter, mil. - vycvičitel, vycvičovatel
Abrichtung, f - výcvik
Absent - nepřítomný
Absentiren sich - vzdáliti se
Abtheilungskommandant, m - velitel oddílu
Adjunkt, m - pomocník, příručí, adjunkt
Adjutant, m - pobočník
Administrator, m - správce, administrator
Administrazion, f - správa, administrace
Aktiv - činný, skutečný, aktivní
Alterszulage, f - přídavek na stáři
Ambulance, f - polní nemocnice
Amnestie, f - prominutí trestu
Anciennität, f - postup v hodnosti podle stáři
Anfang, m - počátek
Anführung, f der Truppe - vedení
Anmelden - oznamovati
Anmeldung, f - odpověď, oznam
Anmerkung, f - poznámka
Anorden - naříditi
Anordnung, f - nařízení, rozkaz, příkaz
Anwerben - najímati, naverbovati
Anzeige, f - oznámení, oznam
Appelazionsgericht n. Militär - vojenský odvolací soud
Appeliren - odvolati se
Ärarial - státní, erární
Arbeitskommando, n - pracovní velitka
Arbitriren, mil, ein Gutachten abgeben - dáti dobré zdání o čem, posouditi
Arkebusier, m - hákovník
Armee, f - vojsko, armáda
Armeediener, m - vojenský posluha
Armeekommando, n - armádní velitelství
Armeekorps, n - armádní sbor
Arrest, m - vazba, vězení, arest
Arrestant, m - vězeň, vězněný
Arrestantenwache, f - stráž u vězňů
Artelei, Artolei - v. Artillerie
Artillerie, f - dělostřelectvo
Artillerieregiment, n - dělostřelecký pluk
Arzt, m - lékař
Aspirant, m - čekatel
Assent - odvodní, asentní
Assentiren - odvésti, odváděti na vojnu
Assentirungskommission, f - odvodní komise
Assentirungsliste, f - odvodní list
Attache, m - přidělený, přidaný
Auditent, Auditor, m - vojenský soudce, auditor
Auf einmal - jedním rázem
Aufenhaltsort, m - místo pobytu
Aufenthalt, m - pobyt
Aufgebot, n - hotovost (zemská)
Aufrecht, adj - přímo, zrovna, rovné
Ausgebient - vysloužilý
Ausheben Rekruten - bráti na vojnu
Aushebung, f, der Rekruten - odvod
Aushilfs - pomocný
Ausschlieflich, adv - výhradně
Ausweis, m - výkaz
Autorität, f - vážnost, autorita
Avancement, n - povýšení
Battaillone= - praporní
Bedettungsmannschaft, f - strážné mužstvo
Bedienungsmannschaft, f - obsluhovatelstvo
Befehl, m - rozkaz, příkaz
Befehlshaber, m - velitel, náčelník
Befehlshaberschaft, f - velitelství, náčelnictví
Befolgen die Befehle - poslouchat rozkazy
Befreien - osvobodit
Begnadigen - dáti milost, odpustiti
Bereich, m - obvod
Beruf, m - povolání
Beurlaubung, f - dovolená
Bewachen - střežiti
Bewegungsformation, f - pochodový útvar
Bezirk, m - okres, obvod
Blessirtenträger, m - nosič raněných
Brav, adj - statečný, chrabrý
Brigade= - brigádní
Colonel, m - plukovník
Dienen - sloužiti
Diener, m - sluha, služebník
Dienst, m - služba
Dienst= - služební
Dienstbeschreibung, f - popis, výpis služby
Dienstfähig - k službě schopný
Dienstgeheimniß - úřední, služební tajnost
Dienstgeschäft, n - výkon služební
Dienstsache, f - služební záležitost
Dienstschreiben - služební, úřední dopis, přípis, spis
Diensttauglich - k službě schopný
Direkt - přímý
Direktion f, mil, als Worstand - řídící
Direktionskompagnie, f - řídící setnina
Distriktskommando, n - okresní velitelství
Divisione= - divisijní
Divisions - divisijní
Divisionskommando, n - divisijní velitelství
Domizil, n - byt, sídlo, domov
Dragonerregiment, n - dragonský pluk
Dressur, f, des Soldaten - výcvik
Ehre, f - čest
Ehren - čestný
Einberufen die Urlauber - povolati dovolence, záložníky
Einquartirung, f - ubytování
Einrollirung, f - zápis, odvod, vřad
Einstandsmann, m - zastupovatel
Entgegen - proti, naproti
Entlassener Soldat - propuštěnec
Entlassung, f - propuštění
Erfaz, m - náhrada
Ergänzen - doplňovati
Ergänzungs - doplňovací
Ergänzungsbezirk, m - doplňovací okres
Erlauben - povoliti, dovoliti
Erlaubnisschein, m - dvolenka
Ernennung, f - jmenování, ustanovení
Erwehren sich - brániti se čemu
Erzherzog, m - Arcivévoda
Erziehungsanstalt, f - vychovatelna
Erziehungsknabe, m, mil - vojenský chovanec, vojáček
Erziehunshaus, m, mil - vychovatelna
Escadron, f - škadrona
Fahnenführer, m - praporečník
Feld= - polní
Felda= - polní
Feldkapellan, Feldkaplan - vojenský kněz, vojenský kaplan
Feldkapelle, f - vojenská kaple
Feldscherer, m - polní ranhojič (felčar)
Feldwebel, m - šikovatel
Feldmarschall, m - polní maršálek, maršálek
Feldmarschallieutenant, m - podmaršálek
Festung, f - pevnost
Festungs= - pevnostní
Festungskommando, n - pevnostní velitelství
Feuerberetschaft, f - hasicí hotovost, hasitelstvo
Flügel= - křídelní
Forderung, f - výzev, vyzvání
Fourir, m - vojenský písař
Fourirschlz, m - vojenský služebník
Freiereiter, m - posluha na stráži, posluha
Freikorps, n - sbor dobrovolnický
Freiwillig - dobrovolný
Freiwilliger, m - dobrovolník
Fuhre, f - vůz, povoz
Führer, m, als Charge - podšikovatel
Führer, m, als Charge bei der Jägertruppe - závodčí, svobodník
Fuhrmesens= - vozový, povozový
Fuhrmesenssoldat, m - vozataj, povozník
Fusilier, m - pěšák
Fußsoldat, m - pěšák
Garde, f - stráž
Garderegiment, n - pluk gardový
Gardist, f - strážník, obrance
Garnison, f - posádka
Garnisons= - posádeční, posádkový
Garnisonskirche, f - vojenský kostel
Garnisonsspital, f - vojenská nemocnice
Gasse, f - ulice, třída
Gefreiter, m - svobodník
Gemeindevorstand, m - obecní starosta
Gemeiner, m, Soldat - prostý, obecný voják
Gemeinschaft, f - společenství
Gendarm, m - četník
Gendarmerie, f - četnictvo
Gendarmerie= - četnický
General, m - generál
General= - generální
General= - generální, hlavní
Generalquartirmeister, m - nejvyšší vojenský bytovník
Generalquartirmeisterstab, m - nejvyšší vojenské bytovnictvo
Generals= - generální
Genie=, mil - ženijní
Geniedirektion, f - ženijní ředitelství
Gericht, n, mil - soudní
Gerichts= - soudní
Geschizgießer, m - dělolijce
Gestalt, f - tvar, útvar, postava, způsoba
Gewalt, f - moc
Gewaltiger, m, mil, Charge - profous
Glied, n, der Soldaten - pořadí vojáků
Glieder= - pořadní, pořadový
Gratis, adv - zdarma, darem
Grenadier, m - granátník
Grenadier= - granátnický
Grenze, f - hranice
Grenzer, m - hraničář
Grenzfeste, Grenzfestung, f - pomezní pevnost
Großherzog, m - velkovévoda
Gußmeister, m - dělolijec, dělolijce
Hafen, m - přístav
Halb - půl, na polo, poloviční
Handlanger, m - pomahač, podavač
Handwerk, n - řemeslo
Handwerker, m - řemeslník
Haupt= - hlavní
Hauptmann, m - setník, hejtman, kapitán
Haustruppe, f - tělesná stráž
Heiratskauzion, f - kauce k ženění
Heiratsnormale, n - předpis o ženění
Herrschaft, f - panství
Herrscher, m - panovník
Herzog, m - vejvoda, vojvoda
Hilfe, f - pomoc
Hilfsarbeiter, m - pomocník
Hilfsheer, n - pomocné vojsko
Hilfspersonale, n - pomocnictvo
Hilfstruppen, f, pl - pomocné vojsko
Hintermann, m - zadák
Hof, m - dvůr
Hofburgwache, f - stráž sídelního hradu
Hoffähig, adj - oprávněný ke dvoru
Hoflager, n - dvůr (panovníkův)
Höhe, f - výše, výška
Hoheit, f - výsost
Hospital, f - nemocnice
Husaren= - husarský
Husar, m - husar
Charge, f - hodnost
In tripplo - v trojím opisu
Infanterie, f - pěchota
Infanterist, m - pěšák
Inhaber, m, des Rgts - majitel pluku
Innenkreis - v. Kreis
Inspektor, m - dozorce, dohližitel
Inspekzions= - dozorní, dozorný, dohlížecí
Instanz, f - stolice, úřad, instance
Institut, n - ústav
Intendant, m, mil - správce vojenského hospodářství
Intendatur, Intendanz, f - správa vojenského hospodářství
Interim, ad interim - prozatím, na čas
Interims= - prozatímní
Intimat, n - úřední spis, úřední dopis, intimát
Intimazion, f - úřední sdělení, intimace
Invalid, m - vojenský churavec, invalida
Invalidenhaus, n - invalidovna
Jäger, m - myslivec
Jäger= - myslivecký
Jahr, n, Militärjahr - rok, vojenský rok
Jährig, achjährige, sechsjährige Kapitulazion - roční, osmiletá, šestiletá doba služby voj.
Junker, m - mladík, podpraporečník
Jurisdiktion, f - soudní moc
Justiz, f, mil - vojenská soudní správa
Justiz= - soudní
Kadet, m - kadet
Kadeteninstitut, n - kadetní ústav
Kadetenschule, f - kadetní škola
Kaiserjägerregiment - cířařský myslivecký pluk
Kaiserlich - císařský
Kaiserthum, n - císařství
Kammer= - komorní
Kanonir, m - dělostřelec
Kantine, f - hospoda v kasárnách
Kantinwirth, m - markytán
Kanzelei, f, Rechnungskanzelei - kancelář, pisarna, účtárna
Kapellan, Kaplan - kaplan
Kapelle der Militärseelsorge - kaple
Kapitän, m - setník, kapitán
Kapitulazion, f - kapitulace, délka služby
Karabinier, m - karabiník
Kaserne, f - vojárny, kasárna, kasárny
Kasernwache, f - stráž u kasáren
Kassir, m - pokladník
Kastell, n - tvrz, zámek, pevnůstka, hrad
Kategorie, f - oddělení, odřad
Kauzion, f - jistina, kauce
Kavallerie= - jízdní, jezdecký
Kavallerist, m - jezdec
Kedeten= - kadetní
Klassen= - třídní
Koch, m - kuchař
Kolonnen= - proudový
Kolonnenverpflegsmagazin, n - polní opatrovna
Kombattant, m - bojovník
Kommandant, m - velitel
Kommandiren - veleti, komandovati
Kommando, n - velitelství
Kommiß= - komisní
Kommissär, m - komisař
Kommission, f - komise
Kommunal= - obecní
Kommune, f - obec
Kompagnie, f - setnina, kumpanie
Kompagnie= - setninný
Kompetenz, f - náležitost, příslušnost
Konduite, f - chování, kondita
Konduitenliste, f - lista o chování
König, m - král
Königlich - královský
Konsignazion, f - seznam
Konskribiren - popsati (obyvatelstvo)
Konskripzion, f - popis
Konskrupzions - popisní
Konstabler, m - strážník, policajt
Kornet, m - praporečník u jízdy
Korporal, m - desátník, kaprál
Korporals= - desátnický
Korps, n - sbor armádní
Korps= - sborový
Korps= - sborový
Korpskommando, n - sborové velitelství
Kourir, m - rychlík, kurýr
kraft, f - síla
Krankenwärter, m - opatrovník nemocných
Krieg, m - vojna, válka
Krieger. m - voják, válečník
Kriegsarchiv, n - válečný archiv
Kriegsartikel, m - článek vojenský
Kriegsdienst, m - vojenská služba
Kriegsgefangener, m - zajatý, zajatec
Kriegsgefangenschaft, f - zajetí
Kriegsgericht, n - vojenský soud
Kriegsgesez, n - vojenský zákon
Kriegsjahr, n - vojenský rok
Kriegskommissär, m - vojenský komisař
Kriegsmann, m - voják, bojovník
Kriegsministerium, n - vojenské ministerstvo, m. války
Landesfuhrwesenkommando, n - velitelství zemského vozatajstva
Landesgendarmerie, f - zemské četnictvo
Landsturm, m - zemská hotovost
Landwehr, f - zemská obrana
Lanzenknecht, Lanzknecht, m - kopiník
Laufzettel, m - oběžník
Lazareth, n - nemocnice
Legal - zákonní, legální
Legasiren - úředně potvrditi
Legion, f - legie
Lieutenant, m - poručík
Linien= - řadový
Linieninfanterie, f - řadová pěchota
Liste, f - list, seznam
Lizenz, f - dovolení, povolení
Löhnung, f - plat
Lokal= - místní
Magazin, n - sklad, zásobárna
Magazinunteroffizier, m - magacinář
Magazinverwaltung, f - správa skladu
Major, m - praporník, major
Mandat, n - rozkaz, plnomocenství, mandát
Manipulant, m, mil - setninný písař
Mann, m, Mannschaft - mužstvo
Mappeur, m - zeměměřič
Marine= - námořní
Marinesoldat, Marineur, m - námořník
Markentender, m - markytán
Marodebuch, n - knížka churavých
Marodeur, m - chorec, neduživec, onemocnělec
Marsch, m - pochod
Marsch= - pochodní, pochodový
Marschal, m - maršálek
Marschsicherungstruppe, f - voj pro ochranu na pochodu
Maschinenmeister, m - strojmistr
Matrose, m - námořník
Meld= - oznamovací
Melden - oznámiti, oznamovati
Meldung, f - oznámení, oznam
Meldzettel, m, n - oznámka
Merketenderin, f - markytánka
Miethling, Miethsoldat, m - námezdník, žoldnéř
Millitär= - vojenský
Millitäradministrazion, f - vojenská správa
Millitärbeamter, m - vojenský úředník
Millitärbehörde, f - vojenský úřad
Millitärgerichrt, n - vojenský soud
Millitärintendant, m - vojenský správce
Millitärpflicht, f - povinnost k vojenské službě
Millitärpflichting - povinný k vojenské službě
Millitärschematismus, m - seznam voj. důstojnictva, výkazník
Millitärwache, f - vojenská stráž
Millitärwaisenhaus, n - vojenský sirotčinec
Mineur, m - podkopník
Mineurs= - podkopnický
Mittel, n - prostředek
Mittel= - střední, prostřední
Mittelmann, m - prostředník
Munizionör, m - střelivník
Munizions= - muniční
Nazional= - národní, rodopisní
Nazionale, n - rodopis, osobitost
Nazionalgarde, f - národní obrana, stráž, branstvo
Nominal - jmenný, jmenovitý
Nominalliste, f - jmenná, nominálná lista
Normal - pravidelný
Numer, f, Numero, n - číslo
Ober, adj - vrchní, hořejší, vyšší
Oberbefehl, m - nejvyšší velitelství
Oberbefehlshaber, m - nejvyšší velitel
Oberfeuerwerkmeister, m - vrchní ohněstrojmistr
Oberhaupt, n - náčelník
Oberjäger, m - nadmyslivec, šikovatel
Oberlieutenant, m - nadporučík
Oberst, Oberster, m - plukovník
Oberstlieutenant, m - podplukovník
Oberstwachtmeister, m - praporník, major
Oberwundarzt, m - vrchní ranhojič
Obligat, mil - k vojenské službě povinný
Observazionskorps, n - sbor pozorovací
Offizial, m - úředník, oficiál
Offiziell adj - úřední
Offizier, m - důstojník
Offiziers= - důstojnický
Offiziersaspirant, m - důstojnický čekatel
Regiments= - plukovní
Offiziersstelle, f - důstojnické místo
Offiziersstellbertreter, m - zástupník důstojníka
Operazions= - podnikací, operační
Orden, m - řád
Ordinär - řádný, obyčejný, prostý
Ordonanz, f - als Befehl rozkaz
Ordonanz, f - ein Soldat posýlka, posilka
Ordonanzoffizier, m - ordonanční důstojník
Pandur, m, ung. Polizist - pandur
Pardon, m - milost, pardon
Patental= - patentální
Patentalinvalide, m - patentální vojenský churavec, invalida
Patentalurkunde, f - patentální listina
Pension, f - výslužba
Pensionist, m - výslužník
Pensions= - výslužní, pensijní
Pensionsnormale, n - předpis o výslužbě
Personalgebühr, f - osobní náležitost, příslušnost
Pikenier, m - pikeník, kopiník
Pionir, m - zákopník
Pionir= - zákopnický
Pontonir, m - mostař
Primaplanist, m - vojenský úředník
Privatdiener, m - osobní (důstojnický) služebník
Proviantoffizier, m - spížní důstojník
Quartirmeister, m - bytovní úředník, ubytovatel
Quittiren den Dienst - opustiti službu, vzdáti se důstojnosti, kvitovati
Quittirungsrevers, m - úpis na vzdání se důstojnosti
Rapportiren - oznámiti, oznamovati
Ratifikazion, f - potvrzení, schválení
Realinvalid - dokonalý, úplný invalida
Rechnungs= - účetní
Reengagirung, f - přijmutí služby na novo
Reengagirter, m - zastupovatel
Regel, f - pravidlo
Regiment, n - pluk
Regreß, m - postih, náhrada
Register, n - soupis, rejstřík
Regulär - pravidelný
Reihen - řadový
Reiter, m - jezdec
Rekrut,m - nováček, branec, odvedenec
Rekurs, m - stížnost
Relazion, f - podrobná zpráva
Reserve, f - záloha
Reserve= - záložní
Reservmann, m - založenec
Reskript, n - rozkaz, výměr
Revers, m - úpis, zápis, revers
Ritter, m - rytíř
Rittmeister, m - ritmistr, setník u jízdy
Rottenmeister, m - rotmistr, desátník
Rotte, f - rota
Ruhestand, m - výslužba
Säbel, m - šavle
Salutieren - pozdraviti
Salvaquardia, Salvegarde, f - ostraha, vojenská ochrana
Sap= - zákopní
Saparbeiter, m - zákopník
Sapeur, m - zákopník
Sergeant, Sergent, m - poddůstojník, šikovatel
Sicherungs= - ostražní, ochranní
Signatur, f - podpis, známka
Soldat, m - voják, vojín
Sodaten= - vojenský
Speerreiter, m - kopinník
Stabil - stálý, stabilní
Stabs= - štábní
Stazion, f - stanoviště
Stellungspflicht, f - povinnost k odvodu
Stellungspflichtig - k odvodu povinný
Stollmeister, m - představený vězňů, profous
Stüffschilz, m - dělostřelec
Sturm= - útoční, útočný
Subaltern - podřízený, nižší
Superarbitrire - dáti zdání na zdání, posudek na posudek
Superarbitrirung, f - posudek na posudek
Tapfer - udatný
Tare, f - sazba
Train= - vozový, povozový
Truppe, f - vojsko
Uhlane, m - ulán, hulán
Unterlieutenant, m - podporučík
Unterschrift, f - podpis
Urkunde, f - listina
Urlauber, m - dovolenec, voják na dovolené
Urlaubszettel, m, n - dovolenka
Urlaubspaß, m - dovolící, dovolný list
Verabschiedung, f - propuštění z vojny
Verpflege= - opatřovací, zásobovací
Vertrag, m - smlouva, úmluva
Verwalten - spravovati
Verwalter, m - správce
Verwaltung, f - správa
Verwaltungs= - správní
Verwaltungsdienst, m - správní služba
Verweis, m - důtka, domluva, pokárání
Verzichtrevers, m - odříkací úpis
Veteran, m - vysloužilec
Vice= - místo-, prozatímní
Vollmacht, f - plná moc
Vorgefezter, m - představený
Vorschrift, f - předpis
Vorstand, m, die Person - představený, představenstvo
Vorsteher, m - viz Vorstand
Wach=, Wacht= - strážní
Wache, f - stráž, varta
Waffen= - branný, zbrojný
Wagen= - vozový, vozní
Wagenmeister, m - povozný dozorce, vozovník
Warte, f - stráž, varta, hlídka
Warten - hlídati
Wärter, m - hlidač
Wehr= - branný
Wehrhaft - branný
Wehrmann, m - branec
Wehrstand, m - branstvo, vojenstvo
Werbbezirk, m - okres najímací
Werber, m - najímač, verbíř
Zahl, m - počet, číslo
Zahlungsbogen, m - platební list
Zeichen, n - znamení, známka, znak
Zentrum, n - střed
Zeug= - zbrojní
Zeugamt, n - zbrojní úřad
Zettel, m, n - lístek, cedule
Zeugmeister, Zeugwart, m - zbrojmistr
Zeugschmied, m - zbrojíř
Zivil - občanský, civilní
Zugsführer, m - podšikovatel, četař
Zugskommandant, m - velitel čety
Zurechnung, f - příčet
Zuschrift, f - přípis, dopis
Zuständig - příslušný

VOJENSKÝ SLOVNÍK NĚMECKO-ČESKÝ Militärisches deutsch-böhmisches W ö r t e r b u ch Ferdinand Čenský 1871 PRAHA

Originální dokument je dostupný na kramerius.nkp.cz