Tajemství rodokmenu

latinsko-český slovník základních výrazů

 

jak pracovat s tímto slovníkem?

Tento slovník latinských výrazů obsahuje několik desítek slov a slovních spojení, která můžete využít při četbě latinsky psaných matrik. U některých výrazů jsou doplněny také jejich tvary a příklady jejich použití. Proto není tento slovník řazen výhradně podle abecedy. K vyhledávání v něm můžete požít také klávesovou zkratku Ctrl F.

podstatná jména:

A.R.P., Admodum Reverendus Pater - Veledůstojný Otec
Administrator - dočasný zastupující faráře
aetas - věk
aetatis 100 annorum - věku 100 roků
agricola - zemědělec, sedlák
ancilla - dívka, děvečka
anima - duše
animam Deo reddidit - duši Bohu odevzdal / odevzdala
annus - rok
anno Domini - roku Páně, léta Páně
arcularius - truhlář, stolař
cassarius - chalupník
civis - měšťan, občan
Coop. - kooperator, kaplan
corpus - tělo
dies - den
die - dne
domus - dům
Ecclesia - kostel, církev, farnost
faber - dělník
faber ferrarius - kovář
faber lignarius - tesař
ferrarius - kovář
filia - dcera
filius - syn
filius A.B. rustici - syn A.B., sedláka
fol., folium - list (knihy)
fossor - kopáč, horník, též hrobník
fossor montanus - havíř, horník
gemini - dvojčata
incola - obyvatel, obyvatelka (zdejší)
infans - dítě
inquilinus - nájemník, obyvatel, též podruh
institutum - pravidlo, řád
judex, iudex - rychtář
juvenis, iuvenis - mládenec
levans - „ten, kdo dítě při křtu na rukou drží“
levans ejus fuit levans - jeho / její byl
lignarius - tesař
lignator - dřevorubec, dřevař
locus - místo
loci - místa
mater - matka
matricula - matrika
matrimonium - manželství
mensis - měsíc
mense Januarii - měsíce ledna
miles - voják
molinarius - mlynář
morbus - choroba, nemoc
mos - zvyk
nomen - jméno
nomen infantis - jméno dítěte
nomina - jména
obitus - úmrtí
obstetrix - porodní asistentka (bába)
P., Pater - Páter, Otec
pag., pagina - strana (knihy)
pagu s- obec, vesnice, místo
parens, parentes - rodič, rodiče
parochus - farář
Pastor - pastor (evangelický)
pastor - pasák, pastevec
pater - otec
pater familias - „otec rodiny“, hospodář
patronus, patroni - kmotr, kmotři
presbyter - kněz
proles - potomek, potomci
puella - dívka
puer - chlapec
R.P., Reverendus Pater - Důstojný Otec
ritus - ritus, zvyk
rusticus - zemědělec, sedlák, venkovan
S.M.E. - Sancta Mater Ecclesia (Svatá Matka Církev)
Sacramentum - Svátost
Sacramentum matrimonii - Svátost manželství
sponsa - snoubenka (nevěsta)
sponsus - snoubenec (ženich)
sutor - švec
testes - „očitý svědek“
testis, testes - svědek, svědci
textor - tkadlec
thorus, torus - lože
tom.,tomus - díl, část, svazek (knihy)
uxor - manželka
vidua - vdova
viduus - vdovec
virgo - panna

přídavná jména:

ferrarius - železný
generosus / generosa - vznešený / vznešená
honestus / honesta - vážený / vážená, čestný / čestná
illegitimus / illegitima - nelegitimní (ve smyslu "nemanželský / nemanželská")
infans - dětský
ingenuus / ingenua - ušlechtilý / ušlechtilá, vznešený / vznešená
juvenis, iuvenis - mladý / mladá
laboriosus / laboriosa - pracovitý / pracovitá
legitimatus / legitimata - legitimován / legitimována (ve smyslu "uznán za manželského")
legitimus / legitima - legitimní
liber / libera / liberi - svobodný / -ná / -ní
praesens - přítomný, přítomná
proprius / propria - vlastní
senex - starý / stará
sepultus / sepulta - pohřbený / pohřbená
sequente - následující
sinister /sinistra - nezákonný / nezákonná
superstite - přežívající, pozůstalý / pozůstalá
vagus / vaga - bludný / bludná, toulavý /toulavá

slovesa:

contraho - uzavřít
contraxit matrimonium - uzavřel manželství
obiit, obivit - zemřel / zemřela

příčestí:

adolescens - dospívající
adultus / adulta - dospělý / dospělá
baptizatus / baptizata - pokřtěný/pokřtěná
baptizatus est - pokřtěn byl
baptizatus fuit - pokřtěn byl
consuetus / consueta - obvyklý / obvyklá
copulatus / copulata - oddaný / oddaná
copulati sunt - oddáni byli
defunctus / defuncta - zemřelý /zemřelá
ignoratus /ignorata - neznámý / neznámá
inventus / inventa - nalezený / nalezená
munitus / munita - opatřený / opatřená
munitus / munita Sacramentis - opatřený / opatřená Svátostmi
obitus / obita - zemřelý /zemřelá
solitus / solita - obvyklý
subditus /subdita - poddaný / poddaná

další:

a, ab - od
a me - mnou, ode mne
ac - a, a také
ad - k
ambo /ambae - oba / obě
coram - před, osobně
cum - s
de - od, z
eodem die - stejného dne
et - a
ex - z, od
ex illegitimo thoro - z nelegitimního lože
ex legitimo thoro - z legitimního lože
ex pago N. - ze vsi N., z místa N.
in - v
in domo - v domě
iuxta - podle
iuxta ritum - podle ritu
omnibus - všemi
post - po
uterque / utraque - oba / obě
ut supra - „stejně jako výše“